Аналіз використаня рейтингів для оцінки конкурентоспроможності підприємства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 289-291

Анотація

Підкреслено, що оцінку конкурентоспроможності підприємства сьогодні необхідно здійснювати не виключно в рамках груп підприємств, які належать до однієї галузі або випускають аналогічні продукти (послуги). Найбільш повно можна оцінити конкурентоспроможність підприємства тільки шляхом порівняння між собою всієї сукупності груп підприємств-конкурентів як в масштабах однієї країни, так і в масштабах світового ринку. Відзначено, що для більш повної та об’єктивної оцінки конкурентоспроможності підприємства доцільно використовувати системи рейтингів.
It is emphasized that the evaluation of the competitiveness of the enterprise today must be carried out not exclusively within the framework of groups of enterprises that belong to the same industry or produce similar products (services). The most complete assessment of the company's competitiveness can only be made by comparing the entire set of competing enterprise groups both on the scale of one country and on the scale of the world market. It was noted that for a more complete and objective assessment of the competitiveness of the enterprise, it is advisable to use rating systems.
Подчеркнуто, что оценку конкурентоспособности предприятия сегодня необходимо проводить не исключительно в рамках групп предприятий, принадлежащих одной отрасли или выпускающих аналогичные продукты (услуги). Наиболее полно можно оценить конкурентоспособность предприятия только путем сравнения между собой всей совокупности групп предприятий-конкурентов как в масштабах одной страны, так и в масштабах мирового рынка. Отмечено, что для более полной и объективной оценки конкурентоспособности предприятия целесообразно использовать рейтинговые системы.

Опис

Маковоз, О. С. Аналіз використаня рейтингів для оцінки конкурентоспроможності підприємства / О. С. Маковоз // Актуальні проблеми правової науки і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції : зб. матеріалів ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2016 р.) / МВС України, Сум. філія Харків. нац. ун-ту внутр. справ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2016. – С. 289-291.

Ключові слова

Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, конкурентоспроможність підприємства, competitiveness of the enterprise, конкурентоспособность предприятия, рейтингова оцінка, rating assessment, рейтинговая оценка

Бібліографічний опис