До проблеми перемикання мовного коду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-05-26

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Україна на шляху державотворення : історія та сучасність : Всеукраїнська науково-практична конференція, 26 травня 2016 р. : [до 25-ї річниці незалежності України]. – Харк. держ. Ун-т харчування та торгівлі. – Х. : ХДУХТ, 2016. – С. 249 – 250.

Анотація

Роботу присвячено проблемі перемикання мовного коду. У зв’язку із посиленням тенденції глобалізації, активною міграцією народів, виникають нові мовні контакти, які сприяють розширенню сфери взаємодії мовних кодів. На основі аналізу, узагальнення й систематизації наукових джерел висвітлено три основні напрямки дослідження перемикання коду: зовнішні, екстралінгвістичні або соціолінгвістичні; внутрішні, психолінгвістичні; власне лінгвістичні. Проаналізовано фактори, які призводять до перемикання мовного коду. The work is devoted to the problem of switching the language code. In connection with the increasing trend of globalization, active migration of peoples, there are new language contacts, which promote the expansion of the sphere of interaction of speech codes. On the basis of analysis, generalization and systematization of scientific sources, three main directions of the study of code switching are outlined: external, extra-linguistic or sociolinguistic; internal, psycholinguistic; actually linguistic. The factors that lead to the switching of the language code are analyzed. Работа посвящена проблеме переключения языкового кода. В связи с усилением тенденции глобализации, активной миграцией народов, возникают новые языковые контакты, которые способствуют расширению сферы взаимодействия языковых кодов. На основе анализа, обобщения и систематизации научных источников освещены три основных направления исследования переключения кода: внешние, экстралингвистические или социолингвистические; внутренние, психолингвистических; собственно лингвистические. Проанализированы факторы, которые приводят к переключению языкового кода.

Опис

Єльнікова Н. І. До проблеми перемикання мовного коду / Н. І. Єльнікова // Україна на шляху державотворення : історія та сучасність : Всеукраїнська науково-практична конференція, 26 травня 2016 р. : [до 25-ї річниці незалежності України]. – Харк. держ. Ун-т харчування та торгівлі. – Х. : ХДУХТ, 2016. – С. 249 – 250.

Ключові слова

мовний код, Переключение кодов, Социальный диалект, Культура мовця, Перемикання кодів, Switching codes, Соціальний діалект, Social dialect, Culture of the speaker, Культура говорящего, ,

Бібліографічний опис