Гендерні проблеми у правоохоронних органах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 116-117

Анотація

Проаналізовано проблеми, пов`язані з гендером, які існують в правоохоронних органах. Показано актуальність проблеми для всіх співробітників сектору безпеки. Узагальнено, що позитивні зміни у поліції, та інших органах правопорядку залежать від змін у суспільстві. Запропоновано проведення систематичної аналітичної діяльності, вимірювання кількісних та якісних статистичних показників, в тому числі з врахуванням латентної гендерної дискримінації.
The problems related to gender that exist in law enforcement agencies are analyzed. The urgency of the problem for all employees of the security sector is shown. It is summarized that positive changes in the police and other law enforcement agencies depend on changes in society. It is proposed to conduct systematic analytical activities, measure quantitative and qualitative statistical indicators, including taking into account latent gender discrimination.
Проанализированы проблемы, связанные с гендером, существующим в правоохранительных органах. Показана актуальность проблемы для всех сотрудников сектора безопасности. Обобщено, что положительные изменения в полиции и других органах правопорядка зависят от изменений в обществе. Предложено проведение систематической аналитической деятельности, измерение количественных и качественных статистических показателей, в том числе с учетом гендерной латентной дискриминации.

Опис

Колесник, О. О. Гендерні проблеми у правоохоронних органах / Ольга Олександрівна Колесник // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 24 берез. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 116-117.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правоохоронні органи, law enforcement agencies, правоохранительные органы, сектор безпеки, security sector, сектор безопасности, гендерна рівність, gender equality, гендерное равенство, маскулінність, masculinity, маскулинность

Бібліографічний опис