Впровадження у систему тактичної та спеціальної фізичної підготовки майбутніх офіцерів Національної поліції України сучасних педагогічних моделей

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 274 - 275.

Анотація

Мета дослідження є розроблення та апробація структурної моделі функціонального розвитку курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ на початковому етапі професійної освіти. Під час дослідження членами науково-дослідної групи були використані методи дослідження: аналіз та узагальнення результатів науково-методичної літератури та спеціальної навчально-методичної і відповідних напряму дослідження Інтернетджерел, інструментальні методи дослідження, експертна оцінка, біомеханічний аналіз, відеоаналіз, сучасні методики математико-статистичної обробки даних та інш. Целью исследования является разработка и апробация структурной модели функционального развития курсантов Харьковского национального университета внутренних дел на начальном этапе профессионального образования. В ходе исследования членами научно-исследовательской группы были использованы методы исследования: анализ и обобщение результатов научно-методической литературы и специальной учебно-методической и соответствующих направлениям исследования Интернет-источников, инструментальные методы исследования, экспертная оценка, биомеханический анализ, видеоанализ, современные методики математико-статистической обработки данных и т.д. The purpose of the study is to develop and test a structural model of functional development of cadets of Kharkiv National University of Internal working at the initial stage of vocational education. During the study, members of the research team were used research methods: analysis and generalization of the results of scientific and methodological literature and special educational and methodological and relevant areas of research Internet sources, instrumental research methods, expert evaluation, biomechanical analysis, video analysis, modern methods of mathematical and statistical data processing, etc.

Опис

Малолєпший С. Б. Впровадження у систему тактичної та спеціальної фізичної підготовки майбутніх офіцерів Національної поліції України сучасних педагогічних моделей / С. Б. Малолєпший, Б. П. Лукін // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 274 - 275

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, спеціальна фізична підготовка поліцейських, специальная физическая подготовка полицейских, special physical training of police officers, професійна освіта, метод педагогічного моделювання, педагогічний експеримент, профессиональное образование, метод педагогического моделирования, педагогический эксперимент, professional education, method of pedagogical modeling, pedagogical experiment, педагогічні технології, pedagogical technologies, педагогические технологии, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика

Бібліографічний опис