Особливості самоефективності жінок, активних у суспільному житті країни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 111-112

Анотація

Розглянуто особливості і жінок-лідерок, визначено, що вони частіше долають проблеми за рахунок цілеспрямованого аналізу ситуації. Рівень загальної самоефективності у досліджуваних дає підстави для висновку про рівну самоефективність предметної діяльності жінок та чоловіків.
The article deals with features of self-efficacy of female leaders; it is determined, that they more often solve problems due to the purposeful analysis of the situation. Level of the general self-efficacy of the examined persons leads us to conclude on the equal self-efficacy of the substantive works of both males and females.
В статье рассмотрены особенности самоэффективности женщин-лидеров, определено, что они чаще преодолевают проблемы за счет целенаправленного анализа ситуации. Уровень общей самоэффективности у испытуемых дает основания для вывода о равной самоэффективности предметной деятельности женщин и мужчин.

Опис

Лещенко О.С. Особливості самоефективності жінок, активних у суспільному житті країни / Олена Сергіївна Лещенко // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України ; Консультат. місія Європейського Союзу в Україні. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 111-112.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, самоефективність, self-efficacy, самоэффективность, жінки-лідерки, женщины-лидеры, female leaders

Бібліографічний опис