Розробка опитувальника аксіологічної компетентності поліцейських

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 140-142

Анотація

Представлено результати розробки авторської психодіагностичної методики для діагностики аксіологічної компетентності поліцейських. Визначено аксіологічну компетентність як здатність розуміти, цінувати і оцінювати цінності, вибирати дії та приймати рішення, які відповідають цінностям, впливати на свої власні ціннісні орієнтації і поведінку на основі цих цінностей. Показана емпірична факторна структура Опитувальника аксіологічної компетентності, який в результаті дозволяє оцінювати аксіологічну компетентність за 5 шкалами: ціннісна рефлексія, ціннісна самореалізація, ціннісна гармонійність, ціннісний розвиток, ціннісна толерантність, а також отримувати її загальний показник. Було встановлено високі показники валідності та надійності розробленого опитувальника та отримано описову для вибірки працівників Національної поліції України.
The results of the development of the author's psychodiagnostic methodology for diagnosing the axiological competence of police officers are presented. Axiological competence is defined as the ability to understand, appreciate and evaluate values, to choose actions and make decisions that correspond to values, to influence one's own value orientations and behavior based on these values. The empirical factor structure of the Axiological Competence Questionnaire is shown, which as a result allows assessing axiological competence on 5 scales: valuable reflection, valuable self-realization, valuable harmony, valuable development, valuable tolerance, as well as obtaining its general indicator. High indicators of validity and reliability of the developed questionnaire were established and a descriptive one was obtained for a sample of employees of the National Police of Ukraine.
Представлены результаты разработки авторской психодиагностической методики для диагностики аксиологической компетентности полицейских. Определена аксиологическая компетентность как способность понимать, ценить и оценивать ценности, выбирать действия и принимать решения, соответствующие ценностям, влиять на свои собственные ценностные ориентации и поведение на основе этих ценностей. Показана эмпирическая факторная структура Опросника аксиологической компетентности, который в результате позволяет оценивать аксиологическую компетентность по 5 шкалам: ценностная рефлексия, ценностная самореализация, ценностная гармоничность, ценностное развитие, ценностная терпимость, а также получать ее общий показатель. Были установлены высокие показатели валидности и надежности разработанного опросника и получена описательная для выборки работников Национальной полиции Украины.

Опис

Ключові слова

аксіологічна компетентність, компетентність, цінності, ціннісні орієнтації, поліцейські, рефлексія, толерантність, саморегуляція, психодіагностика, axiological competence, competence, values, valuable orientations, police officers, reflection, tolerance, self-regulation, psychodiagnostics, аксиологическая компетентность, компетентность, ценности, ценностные ориентации, полицейские, рефлексия, толерантность, саморегуляция, психодиагностика

Бібліографічний опис

Дубінін, Д. О. Розробка опитувальника аксіологічної компетентності поліцейських / Дмитро Олегович Дубінін // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 140-142.