Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023-05-17

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Розглянуто актуальні питання сучасної науки у сфері теорії та практики правоохоронної діяльності; євроінтеграційних процесів та інтеграційного розвитку країни; cучасних інформаційних технологій в діяльності поліції; права та юридичної психології. Видання призначене для науковців, викладачів та здобувачів вищої освіти.
Current issues of modern science in the field of theory and practice of law enforcement activities are considered; European integration processes and integration development of the country; modern information technologies in police activities; law and legal psychology. The publication is intended for scientists, teachers and students of higher education.
Рассмотрены актуальные вопросы современной науки в области теории и практики правоохранительной деятельности; евроинтеграционных процессов и интеграционного развития страны; современных информационных технологий в деятельности полиции; права и юридической психологии. Издание предназначено для научных работников, преподавателей и соискателей высшего образования.

Опис

Ключові слова

Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна, правоохоронна діяльність, law enforcement activity, правоохранительная деятельность, Національна поліція України, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, кібербезпека, war, війна, умови воєнного стану, война

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених, курсантів та студентів : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 17 травн. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внут. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – 628 с.

Зібрання