Історія розвитку правоохоронної функції місцевого самоврядування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 квіт. 2014 р.). – Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС. – С. 79-83.

Анотація

Досліджується еволюція місцевого самоврядування. Стверджується, що правоохоронна функція не є прерогативою держави, а притаманна й місцевому самоврядуванню на всіх етапах його розвитку. Исследуется эволюция местного самоуправления. Утверждается, что правоохранительная функция не является прерогативой государства, а присуща и местному самоуправлению на всех этапах его развития. Explores the evolution of local government. It is argued that the law enforcement function is not the prerogative of the state, but is inherent in local self-government at all stages of its development.

Опис

Гудзь Т. І. Історія розвитку правоохоронної функції місцевого самоврядування / Т. І. Гудзь // Правоохоронна функція держави: теоретико-методологічні та історико-правові проблеми: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Харків, 25 квіт. 2014 р.). – Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Х.: ХНУВС. – С. 79-83.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, місцеве самоврядування, правоохоронна функція, громадські формування, територіальна громада, местное самоуправление, правоохранительная функция, общественные формирования, территориальная громада, local self-government, law enforcement function, community formations, territorial community

Бібліографічний опис