Українське лонгітюдне дослідження = Ukrainian Longitudinal Study (ULS) : Методичні рекомендації з використання психодіагностичних інструментів першої хвилі дослідження

Анотація

Перші в Україні методичні рекомендації з психодіагностики девіантної поведінки, які містять адаптовані для України міжнародні стандартизовані інструменти вимірювання. Доступно висвітлено методику, методологію та інструментарій для науково-дослідної роботи. Значна увага приділяється інтерпретації результатів психодіагностики девіантної поведінки. Наукова цінність стандартизованих методичних рекомендацій полягає в тому, що дозволить вітчизняним дослідникам публікувати результати своєї наукової роботи у іноземних фахових виданнях, що входять до бази даних наукової періодики Scopus, Web of Science та ін. Рекомендовано для працівників закладів освіти, психологів, медиків, соціологів і всіх, кого цікавлять питання дослідження соматичного та психічного розвитку дитини.
The first in Ukraine methodological recommendations for psychodiagnostics of deviant behavior, containing international standardized measurement tools adapted for Ukraine. The methodology, methodology and tools for research work are available. Considerable attention is paid to the interpretation of the results of psychodiagnostics of deviant behavior. Recommended for employees of educational institutions, psychologists, doctors, sociologists and anyone interested in researching the somatic and mental development of a child.
Первые в Украине методические рекомендации по психодиагностики девиантного поведения, содержащие адаптированы для Украины международные стандартизированные инструменты измерения. Доступно освещены методика, методология и инструментарий для научно-исследовательской работы. Значительное внимание уделяется интерпретации результатов психодиагностики девиантного поведения. Рекомендуется для работников учебных заведений, психологов, медиков, социологов и всех, кого интересуют вопросы исследования соматического и психического развития ребенка.

Опис

Ukrainian Longitudinal Study (ULS) : Методичні рекомендації з використання психодіагностичних інструментів першої хвилі дослідження / Максименко С. Д., Даниленко Г. М., Лінський І. В. та ін.; Ін-т психології імені Г. С. Костюка, Держ. установа «Ін-т охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Держ. установа «Ін-т неврології, психіатрії та наркології НАМН України», Харків. нац. ун-т внутр. справ, Шк. соціал. роботи Ун-ту Вейна. –Київ – Харків: Ін-т психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2019. – 68 с.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Психологія. Рsychology. Психология, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Україна. Ukraine. Украина, Ukrainian Longitudinal Study, Українське лонгітюдне дослідження, діти, дитина, девіантна поведінка, девиантное поведение, deviant behavior

Бібліографічний опис