Формування крос-культурних компетентностей курсантів-правоохоронців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 276-278.

Анотація

Автором зазначено, що поведінка представників будь-якої національності, залежить як від рівня загальної, так і особистої культури учасників комунікаційного процесу. Але представник правоохоронних органів повинен бути готовим до різних проявів поведінки представників інших культур, уміти ідентифікувати її характер і добирати комплекс комунікаційних засобів відповідно цілей і умов ситуації, що склалася. У зв’язку з цим, при підготовці курсантів спеціальності «Правоохоронна діяльність» потрібно приділяти увагу дослідженню і вивченню крос-культурних особливостей різних національностей з метою формування у здобувачів вищої освіти умінь та навичок професійних комунікацій для запобігання надзвичайним ситуаціям соціального характеру, зменшення їх негативних наслідків і формування позитивного іміджу і поваги до представників правоохоронних органів.
The author noted that the behavior of representatives of any nationality depends both on the level of general and personal culture of the participants in the communication process. But a representative of law enforcement agencies must be prepared for various manifestations of the behavior of representatives of other cultures, be able to identify its nature and select a set of communication tools in accordance with the goals and conditions of the current situation. In this regard, when preparing cadets of the specialty "Law Enforcement", it is necessary to pay attention to the study and study of cross-cultural characteristics of different nationalities in order to develop the skills and abilities of professional communications among applicants for higher education in order to prevent social emergencies, reduce their negative consequences and form a positive image and respect for representatives of law enforcement agencies.
Автором отмечено, что поведение представителей любой национальности зависит как от уровня общей, так и личной культуры участников коммуникационного процесса. Но представитель правоохранительных органов должен быть готов к разным проявлениям поведения представителей других культур, уметь идентифицировать ее характер и подбирать комплекс коммуникационных средств в соответствии с целями и условиями сложившейся ситуации. В этой связи, при подготовке курсантов специальности «Правоохранительная деятельность» нужно уделять внимание исследованию и изучению кросс-культурных особенностей разных национальностей с целью формирования у соискателей высшего образования умений и навыков профессиональных коммуникаций для предотвращения чрезвычайных ситуаций социального характера, уменьшения их негативных последствий и формирования положительного имиджа и уважения к представителям правоохранительных органов.

Опис

Лук'янихіна, О. А. Формування крос-культурних компетентностей курсантів-правоохоронців / О. А. Лук'янихіна // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 276-278.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, підготовка здобувачів вищої освіти, подготовка соискателей высшего образования, preparation of applicants for higher education, освітня діяльність, образовательная деятельность, educational activities, формування професійних компетентностей, формирование профессиональных компетентностей, formation of professional competencies, крос-культурні компетентності, кросс-культурные компетентности, cross-cultural competencies, курсанти-правоохоронці, курсанты-правоохранители, law enforcement cadets, комунікаційні контакти, коммуникационные контакты, communication contacts, полікультурні компетентності, поликультурные компетентности, multicultural competencies, міжкультурні компетентності, межкультурные компетентности, intercultural competencies, культурні відмінності різних національностей, культурные отличия разных национальностей, cultural differences of different nationalities

Бібліографічний опис