Злочинці-рецидивісти: психологічна характеристика : монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

[Івано-Франківськ; Харків : Фоліант], 2022. – 244 с.

Анотація

У монографії здійснено детальний теоретичний аналіз особистості злочинця у сучасній вітчизняній та зарубіжній юридичній психології та надані результати багатоаспектного емпіричного дослідження психологічних особливостей неодноразово засуджених злочинців корисливого та насильницького типів. Виявлено специфіку агресивності злочинців-рецидивістів корисливого та насильницького типів, їх акцентуацій характеру; емоційного інтелекту, інгибіції у спілкуванні, локалізації контролю, ціннісної сфери; встановлено особливості саморегуляції особистості та копінг-стратегій злочинців-рецидивістів. Презентовано результати емпіричного дослідження, проведеного авторами, на підставі яких здійснено психологічну типологізацію злочинців-рецидивістів, зокрема, за критеріями кримінальної спрямованості та відтворюваності злочину. За результатами дослідження надано психологічну характеристику рецидивістів та розроблені рекомендації для психологів пенітенціарної служби, що дозволяють більш ефективно виявляти причини вчинення злочину, більш диференційовано організовувати психокорегувальну та профілактичну роботу у виправних установах.
The monograph provides a detailed theoretical analysis of the criminal personality in modern domestic and foreign legal psychology and provides the results of a multi-aspect empirical study of the psychological characteristics of repeatedly convicted criminals of selfish and violent types. The specificity of the aggressiveness of recidivist criminals of self-interested and violent types, their accentuations of character were revealed; emotional intelligence, inhibition in communication, localization of control, value sphere; the peculiarities of personality self-regulation and coping strategies of recidivist criminals have been established. The results of an empirical study conducted by the authors are presented, on the basis of which a psychological typology of recidivist criminals was carried out, in particular, according to the criteria of criminal orientation and reproducibility of the crime. According to the results of the research, the psychological characteristics of recidivists were provided and recommendations were developed for psychologists of the penitentiary service, which allow more effectively to identify the reasons for committing a crime, to organize psychocorrective and preventive work in correctional institutions in a more differentiated manner.
В монографии проведен детальный теоретический анализ личности преступника в современной отечественной и зарубежной юридической психологии и представлены результаты многоаспектного эмпирического исследования психологических особенностей неоднократно осужденных преступников корыстного и насильственного типов. Выявлена специфика агрессивности преступников-рецидивистов корыстного и насильственного типов, их акцентуаций характера; эмоционального интеллекта, ингибирования в общении, локализации контроля, ценностной сферы; установлены особенности саморегуляции личности и копинг-стратегии преступников-рецидивистов. Представлены результаты эмпирического исследования, проведенного авторами, на основании которых осуществлена психологическая типологизация преступников-рецидивистов, в частности, по критериям криминальной направленности и воспроизводимости преступления. На основе результатов исследования предоставлена психологическая характеристика рецидивистов и разработаны рекомендации для психологов пенитенциарной службы, позволяющие более эффективно выявлять причины совершения преступления, более дифференцированно организовывать психокорректирующую и профилактическую работу в исправительных учреждениях.

Опис

Ключові слова

психологія, Монографії. Monographs. Монографии, злочин, злочинність, злочинці, злочинна діяльність, злочинна поведінка, рецидивісти, правопорушники, правопорушення, кримінальна відповідальність, правосвідомість, правоохоронні органи, правоохоронна система, правоохоронці, особистість, спрямованість особистості, кримінологічна структура особистості, кримінологія, психологічні особливості, соціальні та психологічні чинники, соціально-демографічні характеристики, міжособистісні стосунки, насильство, помста, ревнощі, заздрість, вимагання, крадіжка, крадій, користолюбство, жадібність, жорстокість, озлобленість, мстивість, засудження, сім’я, сімейні відносини, деформація у сфері сімейних відносин, алкоголізм, наркоманія, хуліганство, хуліганський вчинок, вбивство, типологія злочинців, criminal activity, criminal behavior, recidivists, law enforcement system, criminological personality structure, psychological features, social and psychological factors, socio-demographic characteristics, violence, family, deformation in the sphere of family relations, преступники, преступная деятельность, преступное поведение, правонарушители, рецидивисты, направленность личности, криминологическая структура личности, психологические особенности, межличностные отношения, насилие, месть, ревность, зависть, вымогательство, воровство, семейные отношения, деформация в сфере семейных отношений, алкоголизм, наркомания, хулиганство, типология преступников

Бібліографічний опис

Філоненко, В. М. Злочинці-рецидивісти: психологічна характеристика: монографія / Філоненко В. М., Нечітайло І. С.; Харків. нац. ун-т внутр. справ. – [Івано-Франківськ; Харків : Фоліант], 2022. – 244 с. – ISBN 978-617-8210-01-4.