Предмет злочинного ухилення від сплати аліментів на утримання дітей або від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків: теоретико-правовий аналіз

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (64). – С. 58-68

Анотація

Досліджено питання змісту та юридичної, соціальної й фізичної ознак предмета злочинного ухилення від сплати аліментів на утримання дітей або від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків (ст. 164, 165 КК України), проаналізовано відповідність таким ознакам матеріалізованого виразу аліментних відносин у випадку посягання на них. Метою роботи є формулювання рекомендацій щодо вдосконалення кримінально-правової характеристики та підстав кримінальної відповідальності за ухилення від сплати аліментів на утримання дітей або від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків. Основними засобами наукового пізнання, використаними в дослідженні, є діалектичний метод, формально-логічний (догматичний) метод і системно- структурний аналіз. The Content and attributes of the object of criminal evasion of child support payment or funds for disabled parents’ maintenance (Articles 164, 165 of the Criminal Code of Ukraine) are researched in this paper; the problem of correspondence to such attributes of materialized expression of child support’s relations in case of their infringement is analyzed. The objective of the paper is to formulate grounded recommendations for improving criminal and legal characteristics and grounds of criminal liability for evasion of child support payment or funds for disabled parents’ maintenance. The main tools of scientific acknowledgement used in the research are the dialectical method, formal and logical (dogmatic) method and system and structural analysis. Исследованы вопросы содержания, а также юридический, со- циальный, физический признаки предмета преступного уклонения от уплаты алиментов на содержание детей или от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей (ст. 164, 165 УК Украины), проанализировано соответствие таким признакам материализованного выражения алиментных отношений в случае посягательства на них. Целью работы является формулировка рекомендаций по совершенствованию уголовно-правовой характеристики и оснований уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов на содержание детей или от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей. Основными средствами научного познания, использованными в исследовании, является диалектический метод, формально-логический (догматический) метод и системно-структурный анализ.

Опис

Семеногов, І. В. Предмет злочинного ухилення від сплати аліментів на утримання дітей або від сплати коштів на утримання непрацездатних батьків: теоретико-правовий аналіз / І. В. Семеногов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (64). – С. 58-68.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, предмет злочину, предмет преступления, crime’s subject, кримінальна відповідальність, уголовная ответственность, criminal liability, ухилення від сплати, уклонение от уплаты, payment evasion, аліменти, алименты, child support, утримання непрацездатних батьків, содержание нетрудоспособных родителей, disabled parents’ maintenance

Бібліографічний опис