Перспектива розвитку інституту уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Україні

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 42 - 44.

Анотація

Відмічено, що необхідним є удосконалення роботи інституту Уповноваженого шляхом створення спеціалізованого представництва Уповноваженого, а можливо і створення спеціалізованих уповноважених. Проте дане нововведення не повинно бути лише копією західноєвропейського зразка. Створення інституту спеціалізованих омбудсменів має відбуватися з урахуванням специфіки правового статусу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, механізму державної влади, чинної національної правової системи та головне — менталітету українського народу. Отмечено, что необходимо усовершенствование работы института Уполномоченного путем создания специализированного представительства Уполномоченного, а возможно и создание специализированных уполномоченных. Однако данное нововведение не должно быть только копией западноевропейского образца. Создание института специализированных омбудсменов должно происходить с учетом специфики правового статуса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, механизма государственной власти, действующей национальной правовой системы и главное – менталитета украинского народа. It is noted that it is necessary to improve the work of the Institute of the Commissioner by creating a specialized office of the Commissioner, and possibly the creation of specialized commissioners. However, this innovation it should not be just a copy of the Western European model. The establishment of the institute of specialized ombudsmen should take into account the specifics of the legal status The Commissioner for Human Rights of the Verkhovna Rada of Ukraine, the mechanism of state power, the current national legal system and, most importantly, the mentality of the Ukrainian people.

Опис

Єлісєєва О.С. Перспектива розвитку інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Україні / О.С. Єлісєєва // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 27 листоп. 2020 р.). – Харків, 2020. – С. 42 - 44.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Верховна Рада України, омбудсман, права і свободи людини і громадянина, інститут Уповноваженого, цифрові права громадян, права и свободы человека и гражданина, институт Уполномоченного, цифровые права граждан, Верховная Рада Украины, Verkhovna Rada of Ukraine, digital rights of citizens, human and civil rights and freedoms, ombudsman, Institute of the Commissioner

Бібліографічний опис