До питання векторів особистісно-професійного виховання майбутніх поліцейських

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 66-69

Анотація

Розглянуто деякі професійно-педагогічні аспекти національного та патріотичного виховання курсантів - працівників поліції на етапі професійнго навчання в закладах вищої освіти МВС. Визначені окремі питання організації підготовки курсантів закладів вищої освіти Міністерства внутрішніх справ з урахуванням викликів сьогодення. Окреслені особливості та методи виховання та освіти поліцейських під час дії воєнного стану.
Some professional and pedagogical aspects of national and patriotic education of cadets - police officers at the stage of professional training in institutions of higher education of the Ministry of Internal Affairs are considered. Certain issues of the organization of training cadets of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs, taking into account today's challenges, have been identified. Features and methods of training and education of police officers during martial law are outlined.
Рассмотрены некоторые профессионально-педагогические аспекты национального и патриотического воспитания курсантов – работников полиции на этапе профессионального обучения в учреждениях высшего образования МВД. Определены отдельные вопросы организации подготовки курсантов заведений высшего образования Министерства внутренних дел с учетом сегодняшних вызовов. Обозначены особенности и методы воспитания и образования полицейских во время военного положения.

Опис

Ключові слова

заклади вищої освіти системи МВС, institutions of higher education of the Ministry of Internal Affairs, заведения высшего образования системы МВД, національно-патріотичне виховання, national and patriotic education, национально-патриотическое воспитание, розвиток особистості, development of specialness, развитие личности, спілкування, communication, общение, воєнний стан, martial law, военное положение

Бібліографічний опис

Гіренко, С. П. До питання векторів особистісно-професійного виховання майбутніх поліцейських / Сергій Петрович Гіренко // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 66-69.