Особливості лібертарно-юридичного мислення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 55-58

Анотація

Проаналізовано провідні положення лібертарно-юридичної концепції, сформульовано пропозицію щодо доцільності покладення в основу класифікації основних підходів до осмислення права ідеї лібертарно-юридичного мислення стосовно ототожнення або розрізнення права і закону.
The main guidelines of libertarian juristic concept are analysed, suggestion is set forth about expedience of position the idea of the libertarian juristic thinking concerning equation or distinction of right and law in basis of classification of the basic approaches near the comprehension of right.
Проанализированы ведущие положения либертарно-юридической концепции, сформулировано предложение о целесообразности положения в основу классификации основных подходов к осмыслению права идеи либертарно- юридического мышления касательно отождествления или различения права и закона.

Опис

Корнієнко, В. В. Особливості лібертарно-юридичного мислення / В. В. Корнієнко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2012. – № 4 (59). Ч. 1. – С. 55-58.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, лібертарно-юридичне мислення, либертарно- юридическое мышление, libertarian juristic thinking, право, law, закон, праворозуміння, правопонимание

Бібліографічний опис