Проблема визначення меж самозахисту цивільних прав

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 340-344

Анотація

Проаналізовано різні точки зору поняття самозахисту, особливості способів самозахисту. Надана класифікація , яка може мати і прикладне значення, оскільки дозволить учасникам цивільного обігу достатньо легко зорієнтуватися у виборі способів самозахисту і визначенні їх меж.Це дасть змогу самостійно захистити цивільні права особам, які ними володіють, швидко і в повному обсязі. Different points of view of the concept of self-defense, features of methods of self-defense are analyzed. This classification is provided, which may have practical significance, as it will allow participants in civil circulation to easily navigate in the choice of methods of self-defense and defining their boundaries. Проанализированы различные точки зрения понятия самозащиты, особенности способов самозащиты. Предоставлена классификация, которая может иметь и прикладное значение, поскольку позволит участникам гражданского оборота достаточно легко сориентироваться в выборе способов самозащиты и определении их границ. Это позволит самостоятельно защитить гражданские права лицам, которые ими обладают, быстро и в полном объеме.

Опис

Батожська, О. В. Проблема визначення меж самозахисту цивільних прав / О. В. Батожська // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 340-344.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, цивільні відносини, гражданские отношения, civil relations, самозахист цивільних прав, самозащита гражданских прав, self-defense of civil rights, класифікація, классификация, classification

Бібліографічний опис