Щодо питання необхідності реформування системи освіти вищих навчальних закладів МВС України в умовах наближення до європейських стандартів якості освіти

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 292-295

Анотація

Розглянуто питання реформування системи освіти вищих навчальних закладів МВС України у відповідності до європейських стандартів якості освіти. Наголошено на необхідності модернізації змісту, підвищення якості підготовки спеціалістів відповідно до сучасних стандартів, вжиття заходів щодо інтеграції національної системи освіти і науки щодо впровадження відповідних вимог, принципів, критеріїв і стандартів Болонського процесу. Рассмотрены вопросы реформирования системы образования высших учебных заведений МВД Украины в соответствии с европейскими стандартами качества образования. Сделан акцент на необходимости модернизации содержания, повышения качества подготовки специалистов в соответствии с современными стандартами, принятия мер относительно интеграции национальной системы образования и науки по внедрению соответствующих требований, принципов, критериев и стандартов Болонского процесса. The problems of reforming the educational system of higher educational establishments within the Ministry of Internal Affairs of Ukraine according to European standards of educational quality are researched. Attention is paid to the necessity to modernize the content, to improve the quality of training specialists in accordance with the modern standards, to take measures directed on integration of the national education and science system concerning implementation of corresponding requirements, principles, criteria and standards of the Bologna process.

Опис

Безсмертний, Є. О. Щодо питання необхідності реформування системи освіти вищих навчальних закладів МВС України в умовах наближення до європейських стандартів якості освіти / Є. О. Безсмертний // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 292-295

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, реформування вищої освіти, реформирование высшего образования, реформування відомчої освіти, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

Бібліографічний опис