Особистісний інтелект як психологічне поняття

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.). - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 148-150

Анотація

Розглянуто концепцію психологічної розумності. Зазначено, що психологічна розумність – це властивість суб'єкта, що відображає ступінь його доступу до власної сфери почуттів, прагнення зрозуміти себе і оточуючих, віра в користь обговорення своїх проблем, зацікавленість в мотивах поведінки оточуючих і готовність до змін. The concept of psychological intelligence is considered. It is noted that psychological intelligence is a property of the subject that reflects the degree of his access to his own sphere of feelings, the desire to understand himself and others, faith in the discussion of their problems, interest in the motives of others and willingness to change. Рассмотрена концепция психологической разумности. Отмечено, что психологическая разумность - это свойство субъекта, отражающее степень доступа к собственной сферы чувств, стремление понять себя и окружающих, вера в пользу обсуждения своих проблем, заинтересованность в мотивах поведения окружающих и готовность к изменениям.

Опис

Резнік, К. О. Особистісний інтелект як психологічне поняття / Резнік Катерина Олександрівна // Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. молодих вчених, студентів та аспірантів (м. Харків, 16 груд. 2020 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, ф-т № 6, Каф. соціології та психології. - Харків: ХНУВС, 2020. - С. 148-150.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, психологічна розумність, психологическая разумность, psychological intelligence, особистісний інтелект, личностный интеллект, personal intelligence, самоаналіз, самоанализ, introspection

Бібліографічний опис