Функціональні підсистеми єдиної інформаційної системи МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : зб. матеріалів кругл. столу (м. Харків, 9 груд. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 55-57.

Анотація

Зазначено, що функціональними підсистемами єдиної інформаційної системи МВС є: національна система біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства; інформаційний портал Національної поліції України; Єдиний державний реєстр транспортних засобів; Реєстр адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху; система фіксації адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі; система екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112; інтегрована міжвідомча інформаційно-телекомунікаційна система щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон; інформаційно-телекомунікаційна система прикордонного контролю «Гарт-1»; інші системи, реєстри та бази (банки) даних, створені суб’єктами єдиної інформаційної системи МВС в межах реалізації владних повноважень. Отмечено, что функциональными подсистемами единой информационной системы МВД есть: национальная система биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства; информационный портал Национальной полиции; Единый государственный реестр транспортных средств; Реестр административных правонарушений в области безопасности дорожного движения; система фиксации административных правонарушений в области обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме; система экстренной помощи населению по единому телефонному номеру 112; интегрированная межведомственная информационно-телекоммуникационная система контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу; информационно-телекоммуникационная система пограничного контроля "Гарт-1"; другие системы, реестры и базы (банки) данных, созданные субъектами единой информационной системы МВД внутри реализации властных полномочий. It is noted that the functional subsystems of the unified information system of the Ministry of Internal Affairs are: the national system of biometric verification and identification of citizens of Ukraine, foreigners and stateless persons; information portal of the National Police; Unified State Register of Vehicles; Register of administrative offenses in the field of road safety; a system for fixing administrative offenses in the field of road safety in automatic mode; a system of emergency assistance to the population by a single telephone number 112; an integrated interdepartmental information and telecommunication system for the control of persons, vehicles and goods crossing the state border; information and telecommunication system of border control "Gart-1"; other systems, registries and databases (banks) of data created by the subjects of the unified information system of the Ministry of Internal Affairs within the exercise of power.

Опис

Колісник Т. П. Функціональні підсистеми єдиної інформаційної системи МВС України / Т. П. Колісник, С. Д. Переверзєва // Застосування інформаційних технологій у діяльності правоохоронних органів : зб. матеріалів кругл. столу (м. Харків, 9 груд. 2020 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – С. 55-57.

Ключові слова

Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, інформаційна система, информационная система, Information system, інформатизація системи Міністерства внутрішніх справ України, информатизация системы Министерства внутренних дел в Украины, informatization of the system of the Ministry of Internal Affairs in Ukraine, інформатизація системи МВС України, информатизация системы МВД Украины, єдине інтегроване інформаційне середовище, единая интегрированная информационная среда, single integrated information environment, єдина інформаційна система МВС, единая информационная система МВД, unified information system of the Ministry of Internal Affairs, інформаційні ресурси, информационные ресурсы, informational resources, функціональні підсистеми, функциональные подсистемы, functional subsystems

Бібліографічний опис