Окремі аспекти економічної безпеки ринку страхових послуг України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 1 груд. 2023 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 101-102

Анотація

Встановлено, що страхування є визначальною складовою економічної безпеки держави й слугує інструментом захисту фізичних та юридичних осіб на комерційній основі, що формує основу капіталовкладень у галузі національної економіки.
It was established that insurance is a determining component of the economic security of the state and serves as a tool for the protection of individuals and legal entities on a commercial basis, which forms the basis of capital investments in the field of the national economy.
Установлено, что страхование является определяющей составляющей экономической безопасности государства и является инструментом защиты физических и юридических лиц на коммерческой основе, что формирует основу капиталовложений в области национальной экономики.

Опис

Ключові слова

економічна безпека, economic security, экономическая безопасность, ринок страхових послуг, market of insurance services, рынок страховых услуг, страхування, insurance, страхование

Бібліографічний опис

Кобко, Р. В. Окремі аспекти економічної безпеки ринку страхових послуг України / Роман Васильович Кобко // Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. ХII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 1 груд. 2023 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека» ; Консультат. місія Європейського Союзу. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 101-102.