Новації кримінально-процесуального законодавства України як елемент визначення ефективності діяльності органів досудового провадження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 180-183

Анотація

Розглянуто у цій статті зауваження та викладені пропозиції не є вичерпними і стосуються лише новацій процедури досудового провадження у кримінальному судочинстві. Звернено увагу на логічну невідповідність окремих положень чинного КПК, їх певну термінологічну невизначеність. The remarks considered in this article and the stated offers are not exhaustive and concern only innovations of procedure of pre-trial proceedings in criminal proceedings. Attention is drawn to the logical inconsistency of certain provisions of the current Criminal Procedure Code, their certain terminological uncertainty. Рассмотренные в этой статье замечания и изложенные предложения не являются исчерпывающими и касаются только новаций процедуры досудебного производства в уголовном судопроизводстве. Обращено внимание на логическое несоответствие отдельных положений действующего УПК, их терминологическую неопределенность.

Опис

Стеценко, А. Ю. Новації кримінально-процесуального законодавства України як елемент визначення ефективності діяльності органів досудового провадження / А. Ю. Стеценко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 180-183.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінальний процесуальний кодекс України, Уголовный процессуальный кодекс Украины, Criminal Procedure Code of Ukraine, новації, новации, innovations, термінологія, терминология, terminology

Бібліографічний опис