Стратегії залучення та утримання кваліфікованих кадрів в секторі безпеки України під час воєнного стану

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Соціальні аспекти військово-професійної діяльності сектору безпеки і оборони: виклики сьогодення: зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ.ї онлайн-конф. (м. Вінниця, 28 лют. 2024 р.). - Вінниця: НАНГУ, 2024. - С.21-25

Анотація

У контексті воєнного стану, який поставив перед Україною безпрецедентні виклики, особливої актуальності набуває питання залучення та утримання кваліфікованих кадрів у секторі безпеки. Ефективність вирішення цього завдання безпосередньо впливає на обороноздатність країни та її здатність адекватно реагувати на зовнішні загрози. В умовах воєнного стану важливо не тільки мобілізувати ресурси для забезпечення потреб фронту, але й забезпечити стійкість та адаптивність системи національної безпеки шляхом комплексного підходу до управління людськими ресурсами. Стратегія залучення має ґрунтуватися на глибокому аналізі потреб сектору безпеки, пропонуючи конкурентоспроможні умови праці, можливості для професійного росту та соціального захисту. Водночас, стратегія утримання повинна включати систему мотивації, кар'єрного росту та психологічної підтримки, що сприятиме зміцненню відданості та залученості співробітників. Забезпечення ефективної комунікації та зворотного зв'язку, а також створення умов для розвитку лідерських якостей та ініціативи є критично важливими для адаптації до постійно змінювального оперативного середовища. Впровадження інноваційних підходів до навчання та розвитку, використання сучасних технологій для підвищення професійних навичок співробітників є ключовими елементами стратегії, яка дозволить Україні не тільки впоратися з нинішніми викликами, але й зміцнити свої позиції на міжнародній арені в довгостроковій перспективі.
In the context of martial law, which has presented Ukraine with unprecedented challenges, the issue of attracting and retaining qualified personnel in the security sector gains particular relevance. The effectiveness of addressing this task directly affects the country's defense capabilities and its ability to adequately respond to external threats. In conditions of martial law, it is important not only to mobilize resources to meet the needs of the front but also to ensure the resilience and adaptability of the national security system through a comprehensive approach to human resource management. The recruitment strategy should be based on a deep analysis of the needs of the security sector, offering competitive working conditions, opportunities for professional growth, and social protection. Meanwhile, the retention strategy should include a system of motivation, career advancement, and psychological support that will contribute to strengthening the commitment and engagement of employees. Ensuring effective communication and feedback, as well as creating conditions for the development of leadership qualities and initiative, are critically important for adaptation to the constantly changing operational environment. Implementing innovative approaches to training and development, using modern technologies to enhance the professional skills of employees are key elements of the strategy that will enable Ukraine not only to cope with current challenges but also to strengthen its positions on the international stage in the long term.
В контексте военного положения, которое поставило перед Украиной беспрецедентные вызовы, особую актуальность приобретает вопрос привлечения и удержания квалифицированных кадров в секторе безопасности.

Опис

Ключові слова

залучення кадрів, personnel recruitment, Україна, утримання кадрів, сектор безпеки, воєнний стан, стратегія управління людськими ресурсами, мотивація, кар'єрний ріст, психологічна підтримка, інноваційні підходи, personnel retention, security sector, martial law, Ukraine, human resource management strategy, motivation, innovative approaches

Бібліографічний опис

Зінченко, Д. А. Стратегії залучення та утримання кваліфікованих кадрів в секторі безпеки України під час воєнного стану / Зінченко Д. А., Шатрава С. О. // Соціальні аспекти військово-професійної діяльності сектору безпеки і оборони: виклики сьогодення: зб. тез доп. ІV Міжнар. наук.-практ.ї онлайн-конф. (м. Вінниця, 28 лют. 2024 р.). - Вінниця: НАНГУ, 2024. - С.21-25.