Правовий статус сторін за дистанційним договором купівлі-продажу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2014. – № 4. – С. 242–245.

Анотація

Розглянуто особливості правового регулювання дистанційних договорів купівлі-продажу. Проаналізовано правовий статус сторін за дистанційним договором купівлі-продажу та чинну нормативну базу щодо регулювання відносин, які виникають за даним договором. Доведено необхідність закріплення на законодавчому рівні особливих вимог до продавців.
Peculiarities of legal regulation of distance contracts of sale are researched. The legal status of the parties on remote contract of sale and the current legal framework regulating relations arising from this contract are analyzed. Changes to the current legislation to harmonize terminology are proposed and justified.
Рассмотрены особенности правового регулирования дистанционных договоров купли-продажи. Проанализирован правовой статус сторон по дистанционному договору купли-продажи и действующую нормативную базу, регулирующую отношения, возникающие по данному договору. Доказана необходимость закрепления на законодательном уровне особых требований к продавцам.

Опис

Патинко, Ю. О. Правовий статус сторін за дистанційним договором купівлі-продажу [Електронний ресурс] / Ю. О. Патинко // Форум права. – 2014. – № 4. – С. 242–245. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_4_43.pdf.
Патинко Ю. О. "Правовий статус сторін за дистанційним договором купівлі-продажу." Форум права 4 (2014): 242–245.

Ключові слова

Цивільне право. Civil Law. Гражданское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, дистанційна торгівля, дистанційний договір, захист прав споживачів, правове регулювання, дистанционная торговля, дистанционный договор, защита прав потребителей, правовое регулирование, distance contracts of sale

Бібліографічний опис