Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010-06-05

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2010. – 240 с.

Анотація

У збірці відображені наукові розробки ад’юнктів, слухачів магістратури та здобувачів Харківського національного університету внутрішніх справ та інших юридичних вузів України, присвячені розкриттю проблем, що існують в основних галузях правоохоронної та правозастосовчої діяльності, в першу чергу – ОВС України.
Scientific researches of graduate students, students of magistracy and PhD students of Kharkiv National University of Internal Affairs and other law institutes of higher educations of Ukraine devoted to disclosure of problems that exist in the core areas of law enforcement activities, police of Ukraine in the first place are observed in the collection of articles
Отражены научные разработки адъюнктов, слушателей магистратуры и соискателей Харьковского национального университета внутренних дел и других юридических вузов Украины, посвященные раскрытию проблем, существующих в основных отраслях правоохранительной и правоприменительной деятельности, в первую очередь - ОВД Украины.

Опис

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 черв. 2010 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2010. – 240 с.

Ключові слова

Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Держава і право. State and Law. Государство и право, Кримінологія. Criminology. Криминология, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 черв. 2010 р.)

Зібрання