Формування у курсових офіцерів готовності до виховної роботи з курсантами вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Ялта

Анотація

У дисертації досліджено процес формування готовності курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами вишів МВС України, визначено основні проблеми та тенденції їхньої підготовки в умовах розбудови органів внутрішніх справ України. Проаналізовано теоретичне та практичне підґрунтя проблеми формування готовності курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами; уточнено базові категорії та поняття дослідження; розроблено та впроваджено модель формування готовності до виховної роботи курсових офіцерів із курсантами. Обґрунтовано необхідність уведення в процес професійної підготовки курсових офіцерів спеціального курсу „Формування організаторських здібностей і педагогічних умінь керівників навчальних курсів” із метою розвитку організаторських умінь, комунікативної та конфліктологічної компетентності.
The process of forming availability for educational work among officers who work with cadets of higher educational establishments within the Ministry of Internal Affairs of Ukraine is researched in the thesis; the main problems and technology of its training in the conditions of the development of internal affairs agencies of Ukraine are defined. Theoretical and practical basis of the problem of forming availability for educational work among officers who work with cadets is analyzed; basic categories and notion are specified; pedagogical technology of training officers who work with cadets is grounded and offered. Necessity of implementing special course „Formation of organizational qualities and pedagogical skills among training courses’ heads” into professional training process of officers who work with cadets.
В диссертации исследован процесс формирования готовности курсовых офицеров к воспитательной работе с курсантами вузов МВД Украины, определены основные проблемы и тенденции их подготовки в условиях развития органов внутренних дел Украины. Проанализированы теоретические и практическую основу проблемы формирования готовности курсовых офицеров к воспитательной работе с курсантами; уточнено базовые категории и понятия исследования; разработана и внедрена модель формирования готовности к воспитательной работе курсовых офицеров с курсантами. Обоснована необходимость введения в процесс профессиональной подготовки курсовых офицеров специального курса "Формирование организаторских способностей и педагогических умений руководителей учебных курсов" с целью развития организаторских умений, коммуникативной и конфликтологической компетентности.

Опис

Червоний, П. Д. Формування у курсових офіцерів готовності до виховної роботи з курсантами вищих навчальних закладів МВС України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / П.Д. Червоний. - Ялта, 2013. - 20 с.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Автореферати дисертацій. Abstracts of Theses. Авторефераты диссертаций, Україна. Ukraine. Украина, 13.00.04, готовність до виховної роботи, підготовка курсових офіцерів, комунікативна компетентність, конфліктологічна компетентність, організаторські вміння, availability, availability for educational work, training of officers who educate cadets, educator’s personality, communicative awareness, colliding awareness, organizational qualities, готовность к воспитательной работе, подготовка курсовых офицеров, коммуникативная компетентность, конфликтная компетентность, организаторские умения, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, high education institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, курсові офіцери, курсовые офицеры, officers who educate cadets

Бібліографічний опис