Стан і шляхи реформування системи МВС України: тези до сучасного моменту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2012. - № 1. - С. 344-357

Анотація

Висунуто ряд новітніх зауважень, рекомендацій та пропозицій, доведення яких до широкого загалу науковців і практиків та наступна реалізація сприятиме активізації реформування системи МВС України.
Nominated by some of the latest comments, suggestions and proposals, which would bring to the broad mass of researchers and practitioners and the following implementation will promote enhanced reforming the Interior Ministry of Ukraine.
Выдвинут ряд новейших замечаний, рекомендаций и предложений, доведение которых до широкой массы научных работников и практиков и следующая реализация будет содействовать активизации реформирования системы МВД Украины.

Опис

Зозуля, І. В. Стан і шляхи реформування системи МВС України: тези до сучасного моменту [Електронний ресурс] /І. В. Зозуля // Форум права. - 2012. - № 1. - С. 344-357. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12zivdcm.pdf.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, реформування МВС, реформирование МВД, reform of the Ministry of Internal Affairs

Бібліографічний опис