Поняття, об’єкти та суб’єкти правового моніторингу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 14-23

Анотація

Досліджено правовий моніторинг як інститут аналітичного вивчення й оцінювання дії закону. Автор розглядає питання, пов’язані з комплексним вивченням поняття «правовий моніторинг», який охоплює стадії нормотворчості та правозастосування. Об’єктом правового моніторингу виступає будь-який нормативно-правовий акт та практика його застосування. Суб’єкти правового моніторингу поділяються на дві групи – конституційні (органи державної влади) та ініціативні (інститути громадського суспільства). Исследован правовой мониторинг как институт аналитического изучения и оценки действия закона. Автор рассматривает вопросы, связанные с комплексным изучением понятия «правовой мониторинг», который охватывает стадии нормотворчества и правоприменения. Объектом правового мониторинга выступает любой нормативно-правовой акт и практика его применения. Субъекты правового мониторинга делятся на две группы – конституционные (органы государственной власти) и инициативные (институты гражданского общества). The law monitoring as the institute of analytical research and estimation of the law enforcement is probed in the article. An author examines questions, related to the complex study of concept «law monitoring» which engulfs the stages of lawmaking and law enforcement. Any normatively legal act and practice comes forward the object of the law monitoring his application. The subjects of the law monitoring are divided by two groups – constitutional (public authorities) and initiative (institutes of civil society).

Опис

Градова, Ю. В. Поняття, об’єкти та суб’єкти правового моніторингу / Ю. В. Градова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 14-23

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, система законодавства, система законодательства, моніторинг законодательной базы, мониторинг законодательной базы, вдосконалення законодавства, совершенствование законодательства, legal system, legislative framework monitoring, improvement of legislation

Бібліографічний опис