Правосвідомість у суспільстві, що трансформується: функціональний аспект

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2016. – № 5. – С. 139–143

Анотація

Розкрито сутність та зміст поняття «правова свідомість». Розглянуто основні сучасні наукові підходи до визначення та класифікації функцій правової свідомості. Проаналізовано зміст та особливості основних функцій правосвідомості у суспільстві, що трансформується, встановлено їх взаємозв’язок та взаємодію.
The content of the notion «legal consciousness» is reveal. The contemporary scientific approaches concerning classifications of legal consciousness functions are considered. The content and main features of functions of legal consciousness in the conditions of transformational processes in Ukraine are determined.
Раскрыты сущность и содержание понятия «правовое сознание». Рассмотрены современные научные подходы к определению и классификации функций правового сознания. Проанализированы содержание и особенности основных функций правосознания в трансформирующемся обществе, установлены их взаимосвязь и взаимодействие.

Опис

Пампура, М. В. Правосвідомість у суспільстві, що трансформується: функціональний аспект [Електронний ресурс] / М. В. Пампура // Форум права. – 2016. – № 5. – С. 139–143. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2016_5_25.pdf
Пампура М. В. "Правосвідомість у суспільстві, що трансформується: функціональний аспект." Форум права 5 (2016): 139–143.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, правосвідомість, трансформація, трансформаційний процес, политика, політика, політичний процес, політичний розвиток, political transformation, political process, политическая трансформация, политический процесс

Бібліографічний опис