Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019-04-11

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2019. – 268 с.

Анотація

У збірнику розглядаються актуальні проблеми правого регулювання діяльності Національної поліції України, забезпечення прав і свобод людини в діяльності органів поліції, перспективи розвитку ювенальної превенції в наукових дослідженнях і в діяльності поліції, особливості формування поліцейського права як наукового напряму в системі адміністративного права, іноземний досвід діяльності органів поліції.
The collection deals with current issues of the right regulation of the activities of the National Police of Ukraine, ensuring human rights and freedoms in the activities of police bodies, prospects for the development of juvenile prevention in scientific research and police activities, features of formation police law as a scientific field in the system administrative law, foreign experience of bodies police.
В сборнике рассматриваются актуальные проблемы правого регулирования деятельности Национальной полиции Украины, обеспечения прав и свобод человека в деятельности органов полиции, перспективы развития ювенальной превенции в научных исследованиях и в деятельности полиции, особенности формирования полицейского права как научного направления в системе административного права, иностранный опыт деятельности органов полиции.

Опис

Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2019. – 268 с.

Ключові слова

Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Кримінологія. Criminology. Криминология, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, поліція, полиция, police, ювенальна превенція, ювенальная превенция, juvenile prevention, поліцеїстика, полицеистика, поліцейське право, полицейское право, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies

Бібліографічний опис

Сучасна європейська поліцеїстика та можливості її використання в діяльності Національної поліції України : зб. тез доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 11 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків : ХНУВС, 2019.

Зібрання