Особистісна ідентичність: теоретичні аспекти проблеми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Virtus: Scientific Journal. – 2018. – September (№ 26). – P. 60-63

Анотація

У статті проаналізовано основні напрямки дослідження ідентичності в міждисциплінарних підходах – філософії, соціології та психології; розглянуто феномен ідентичності в межах різних напрямків: психоаналітичному, символічному інтеракціонізмі, когнітивізмі, бехівеоризмі. Автор акцентує увагу на взаємозв'язку ідентичності з такими поняттями як самовизначення, Я-концепція, самоцінності, самоусвідомлення.
Main directions of research of identity in interdisciplinary approaches – philosophy, sociology and psychology; the phenomenon of identity within the various directions is considered: psychoanalytic, symbolic interactionism, cognitivism, behaviorism, are analyzed in the article. The author focuses on the relationship of identity with such concepts as self-determination, self-conception, self-worth, self-awareness.
В статье проанализированы основные направления исследования идентичности в междисциплинарных подходах - философии, социологии и психологии; рассмотрены феномен идентичности в рамках различных направлений. Автор акцентирует внимание на взаимосвязи идентичности с такими понятиями как самоопределение, Я-концепция, самоценности, самоосознания.

Опис

Макарова О. П. Особистісна ідентичність: теоретичні аспекти проблеми / Макарова О. П. // Virtus: Scientific Journal. – 2018. – September (№ 26). – P. 60-63.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, особистісна ідентичність, ідентичність, особистість, личностная идентичность, идентичность, личность, personal identity, identity, personality

Бібліографічний опис