Криміналістичне забезпечення встановлення характеру та розміру шкоди, завданої економічним злочином

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 183-187

Анотація

Розкрито зміст поняття матеріальної та моральної шкоди, криміналістичного забезпечення та забезпечення відшкодування шкоди. З урахуванням особливостей механізму вчинення економічних злочинів зазначено способи встановлення характеру та розміру шкоди, завданої злочином указаної категорії.
The determination of material and moral harm, criminalistics’ maintenance and maintenance of compensation of harm are explained. The ways of establish character and size of the damage caused by an economic crime in relation to the special features of the mechanism of such crimes are formulated.
Раскрыто содержание понятия материального и морального вреда, криминалистического обеспечения и обеспечения возмещения вреда. В соответствии с особенностями механизма совершения экономических преступлений указаны способы установления характера и размера вреда, причиненного преступлением указанной категории.

Опис

Ключові слова

економічні злочини, economic crimes, экономические преступления, криміналістичне забезпечення, forensic support, криминалистическое обеспечение, відшкодування шкоди, reparation, возмещение вреда, матеріальна шкода, material damage, материальный вред, моральна шкода, moral damage, моральный вред

Бібліографічний опис

Пчеліна, О. В. Криміналістичне забезпечення встановлення характеру та розміру шкоди, завданої економічним злочином / О. В. Пчеліна // Право і безпека. - 2011. - № 1 (38). - С. 183-187.