Вікові особливості мотивації до здорового способу життя

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 153-155

Анотація

Представлено результати дослідження мотивації до здорового способу життя у осіб юнацького та зрілого віку. Показано, що є вікові відмінності у ставленні до здоров’я, його цінності та ролі у житті, складових та мотивів здорового способу життя.
The results of the study of the motivation for a healthy lifestyle in youth and adults are presented. It is shown that there are age differences in attitude to health, its value and role in life, components and motives of a healthy lifestyle.
Представлены результаты исследования мотивации к здоровому образу жизни у лиц юношеского и зрелого возраста. Показано, что существуют возрастные различия в отношении к здоровью, его ценности и роли в жизни, составляющих и мотивов здорового образа жизни.

Опис

Чепур, К. С. Вікові особливості мотивації до здорового способу життя /Кристина Сергіївна Чепур // Особистість, суспільство, закон : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 25 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 153-155.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, здоровий спосіб життя, healthy lifestyle, здоровый образ жизни, мотивація, motivation, мотивация, вік, age, возраст, вікові особливості, age characteristics, возрастные особенности

Бібліографічний опис