Роль національно-патріотичного виховання у формуванні професійної ідентичності правоохоронців України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024-03-29

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Видавець і виготовлювач – Харківський національний університет внутрішніх справ, вул. Сонячна, № 3-А, м. Вінниця, 21008 . Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК № 3087 від 22.01.2008

Анотація

У сучасних умовах України, роль національно-патріотичного виховання у формуванні професійної ідентичності правоохоронців виявляється як надзвичайно важлива та необхідна. Національно-патріотичне виховання визначається як систематичний процес формування патріотичних почуттів, громадянської позиції та національної свідомості особистості. У контексті правоохоронного співтовариства воно набуває особливого значення через поєднання відповідальності перед державою, захисту її суверенітету та територіальної цілісності. Професійна ідентичність правоохоронців, у свою чергу, визначається не лише знанням законів та навичками, але й внутрішнім ставленням до професії, вірою в важливість своєї ролі у суспільстві та прагненням захищати інтереси громадянства. Правоохоронці, що мають національно-патріотичне виховання, виявляють вищий рівень відданості та професійності, що дозволяє їм бути ефективними у забезпеченні правопорядку та захисті прав і свобод громадян. Такий підхід до виховання правоохоронців сприяє не лише підвищенню рівня безпеки в країні, але й формує позитивне сприйняття суспільством правоохоронної системи, сприяючи збільшенню довіри громадян до поліції та інших правоохоронних органів.
In modern Ukraine, the role of national-patriotic upbringing in shaping the professional identity of law enforcement officers is extremely important and necessary. National-patriotic upbringing is defined as a systematic process of forming patriotic feelings, civic position, and national consciousness of an individual. In the context of law enforcement community, it becomes particularly significant due to the combination of responsibility towards the state, protection of its sovereignty, and territorial integrity. The professional identity of law enforcement officers, in turn, is determined not only by knowledge of laws and skills but also by an internal attitude towards the profession, belief in the importance of their role in society, and a commitment to protect the interests of citizenship. Law enforcement officers who have undergone national-patriotic upbringing demonstrate a higher level of dedication and professionalism, allowing them to be effective in maintaining law and order and protecting the rights and freedoms of citizens. Such an approach to the upbringing of law enforcement officers not only contributes to the increase in the level of security in the country but also shapes a positive perception of the law enforcement system by society, thereby increasing trust in the police and other law enforcement agencies.

Опис

Ключові слова

національно-патріотичне виховання, професійна ідентичність, правоохоронці, Україна, патріотизм, громадянська позиція, закон, безпека, довіра., national-patriotic upbringing, professional identity, law enforcement officers, Ukraine, patriotism, civic position, law, security, trust.

Бібліографічний опис

Макарова О.П. Роль національно-патріотичного виховання у формуванні професійної ідентичності правоохоронців України. Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. Вінниця. ХНУВС. 2024. 308 с.