Застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 169-172

Анотація

Досліджено сутність та процес застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ та його стадії. Розглянуто проблему співвідношення дискреційних повноважень та ефективності як принципу управління. Досліджено поняття та механізм використання дискреційних повноважень та чинники, які його обмежують, а також можливі шляхи удосконалення. The essence and process of application of administrative discretion in activity of organs of internal affairs and its stages are researched. The problem of correlation of discretionary plenary powers and efficiency as management principle is examined. A concept and mechanism of the use of discretionary plenary powers and factors which limit him, possible ways of improvement, are researched. Исследованы суть и процесс применения административного усмотрения в деятельности органов внутренних дел и его стадии. Рассмотрена проблема соотношения дискреционных полномочий и эффективности как принципа управления. Исследованы понятие и механизм использования дискреционных полномочий и факторы, которые его ограничивают, а также возможные пути усовершенствования.

Опис

Резанов, С. А. Застосування адміністративного розсуду в діяльності органів внутрішніх справ / С. А. Резанов // Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 169-172.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, адміністративний розсуд, административное усмотрение, administrative discretion, дискреційні повноваження, дискреционные полномочия, discretionary plenary powers

Бібліографічний опис