Комунікативна компетентність прокурора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 158-160

Анотація

Акцентовано увагу на важливості розроблення проблематики комунікативної компетентності прокурорів. Наголошено, що комунікативна компетентність є однією із базових компетентностей сучасного фахівця. Підкреслено, що вивчення комунікативної компетентності прокурорів сприяє не лише розкриттю її психологічного змісту та структури, але й і виявленню шляхів подальшого формування та розвитку.
Attention is focused on the importance of developing the problems of communication competence of prosecutors. It is emphasized that communicative competence is one of the basic competences of a modern specialist. It is emphasized that the study of communicative competence of prosecutors contributes not only to the disclosure of its psychological content and structure, but also to the identification of ways of further formation and development.
Акцентировано внимание на важности разработки проблематики коммуникативной компетентности прокуроров. Отмечено, что коммуникативная компетентность является одной из базовых компетентностей современного специалиста. Подчеркнуто, что изучение коммуникативной компетентности прокуроров способствует не только раскрытию ее психологического содержания и структуры, но и выявлению путей дальнейшего формирования и развития.

Опис

Ключові слова

прокурор, особистість, професійна діяльність, спілкування, комунікативна компетентність, prosecutor, personality, professional activity, communication, communicative competence, личность, профессиональная деятельность, общение, коммуникативная компетентность

Бібліографічний опис

Шпортун, А. М. Комунікативна компетентність прокурора / Андрій Миколайович Шпортун // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 158-160.