Парламентаризм як засіб функціонування представницької демократії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ . - 2002. – Вип. 17. - С. 65-72

Анотація

Зазначено, що Парламент - найвищий орган влади, котрий обирається населенням, призначення якого - виражати суверенну волю народу, регулювати найважливіші суспільні відносини шляхом прийняття закону та здійснювати контроль за діяльністю органів виконавчої влади і найвищих посадових осіб. Отмечено, что Парламент - высший орган власти, который избирается населением, назначение которого - выражать суверенную волю народа, регулировать важнейшие общественные отношения путем принятия закона и осуществлять контроль за деятельностью органов исполнительной власти и высших должностных лиц. It is noted that the Parliament is the supreme authority elected by the population, the purpose of which is to express the sovereign will of the people, to regulate the most important public relations by adopting a law and to monitor the activities of executive bodies and senior officials.

Опис

Древаль, Ю. Д. Парламентаризм як засіб функціонування представницької демократії / Ю. Д. Древаль // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ . - 2002. – Вип. 17. - С. 65-72

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, політологія, политология, political science, парламентаризм, parliamentarism, внутрішня політика, внутренняя политика, domestic policy, народне представництво, народное представительство, national representation, Парламент, Parliament

Бібліографічний опис