Що стоїть за ефектом Флінна?

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. – 2014. – № 2 (53). – С. 211-215

Анотація

Протягом останнього століття зафіксовано поступове підвищення показників коефіцієнта інтелекту (IQ) як в окремих країнах, так і в світі в цілому. Ця тенденція отримала назву «Ефект Флінна». На сьогодні не існує єдиної теорії для інтерпретації цього феномена. Залишається неясним: чи дійсно в людства відбувається підвищення інтелекту або просто з часом покращується виконання тестів IQ. У цій роботі перевірено версію про можливість прискорення навчання тварин (щурів лінії Вістар) уникнення аверсивного стимулу в процесі тривалого експерименту. Встановлено, що тварини, що навчалися в перший рік експерименту, були менш успішними за тих, яких навчали в другий рік експерименту. Обговорено можливий позитивний зв’язок швидкості навчання з кількістю осіб, що вже опанували цей навик.
Over the last century there was recorded a gradual increase in measure of intelligence quotient (IQ), both in individual countries and in the world in general. This tendency was called «The Flynn Effect». At the present day, there is no single theory for the interpretation of this phenomenon. It remains unclear whether there is an increase of humankind intelligence or just IQ test execution improves over time. In this paper, the version of the possibility of acceleration in training of animals was checked (Wistar rats) to avoid aversive stimulus in the process of long-term experiment. Among the animals trained in the 2nd year of the experiment, there was found a double reduction in the average amount of combinations of conditioned and unconditioned stimuli before the first conditioned reflex reaction of active avoidance emerged in comparison with the animals that were trained in the 1st year of the experiment. Also in the second year of the experiment, there was a tendency to reduce the number of combinations of conditioned and unconditioned stimuli before reaching the conditioned reflex criterion of active avoidance. Thus, it was established that the animals trained in the first year of the experiment were less successful than those who were trained in the second year of the experiment. The possible positive correlation of training speed and the number of individuals that have already mastered this skill is being discussed.
В течение последнего столетия зафиксировано постепенное повышение показателей коэффициента интеллекта (IQ) как в отдельных странах, так и в мире в целом. Эта тенденция получила название «Эффект Флинна». В настоящее время не существует единой теории для интерпретации этого феномена. Остаётся неясным: действительно ли у человечества происходит повышение интеллекта или просто с течением времени улучшается выполнение тестов IQ. В данной работе проверена версия о возможности ускорения обучения животных (крыс линии Вистар) избеганию аверсивного стимула в процессе длительного эксперимента. Установлено, что животные, обучаемые в первый год эксперимента, были менее успешны, чем те, которых обучали во второй год эксперимента. Обсуждена возможная позитивная связь скорости обучения с количеством особей, уже овладевших данным навыком.

Опис

Шахова О. Г. Що стоїть за ефектом Флінна? / О. Г. Шахова // Право і Безпека. - 2014. - № 2. - С. 211-215.
Шахова О. Г. "Що стоїть за ефектом Флінна?." Право і Безпека 2 (2014): 211-215.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, IQ, ефект Флінна, уникнення аверсивного стимулу, Flynn effect, avoidance of aversive stimulus, эффект Флинна, избегание аверсивного стимула, коэффициент интеллекта, intelligence quotient, коефіцієнт інтелекту

Бібліографічний опис