Психологія у професійній діяльності поліції : навчальний посібник

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків: ХНУВС, 2018. – 426 с.

Анотація

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальних програм з дисциплін «Професійно-психологічна підготовка працівників поліції», «Юридична психологія», «Практична психологія». У посібнику висвітлено загальні та спеціальні психологічні питання професійної діяльності поліції. Рекомендується для використання в освітньому процесі підготовки поліцейських; у професійній діяльності працівників Національної поліції.
The manual has been prepared in accordance with the curriculum for the disciplines "Professional psychological training of police officers", "Legal psychology", "Practical psychology". The manual covers general and special psychological issues of professional police work. Recommended for use in the educational process of training police officers; in the professional activities of employees of the National Police.
Учебное пособие подготовлено в соответствии с учебными программами по дисциплинам «Профессионально-психологическая подготовка сотрудников полиции», «Юридическая психология», «Практическая психология». В пособии освещены общие и специальные психологические вопросы профессиональной деятельности полиции. Рекомендуется для использования в образовательном процессе подготовки полицейских; в профессиональной деятельности работников Национальной полиции.

Опис

Психологія у професійній діяльності поліції : навч. посіб. / [О. О. Євдокімова, І. В. Жданова, Д. В. Швець та ін.] ; за заг. ред. В. В. Сокуренка; МВС України, Харків, нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2018. - 426 с.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліцейський, професійна діяльність, правоохоронці, правоохоронна діяльність, полицейский, профессиональная деятельность, правоохранители, правоохранительная деятельность, police officers, professional activity, law enforcement agencies, law enforcement activity

Бібліографічний опис

Психологія у професійній діяльності поліції : навч. посіб. / [О. О. Євдокімова, І. В. Жданова, Д. В. Швець та ін.] ; за заг. ред. В. В. Сокуренка; МВС України, Харків, нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2018.