Особливості забезпечення цивільного позову у кримінальному процесі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 208-211

Анотація

Розглянуто особливості забезпечення цивільного позову, що заявляється при провадженні по кримінальній справі, повноваження органів дізнання та досудового слідства щодо забезпечення цивільного позову. Проаналізовано недоліки в роботі органів досудового слідства, що призводять до неможливості задоволення цивільного позову.
The features of a civil suit, said at the proceedings in a criminal case, the powers of inquiry and preliminary investigation for the civil action is viewed out. Shortcomings in the work of pre-trial investigation, resulting in inability to meet the civil action, is analyzed.
Рассмотрены особенности обеспечения гражданского иска, заявленного при производстве по уголовному делу, полномочия органов дознания и досудебного следствия по обеспечению гражданского иска. Проанализированы недостатки в работе органов досудебного следствия, которые приводят к невозможности удовлетворения гражданского иска.

Опис

Ключові слова

захист майнових прав особи, protection of a person's property rights, защита имущественных прав личности, цивільний позов, civil action, гражданский иск, кримінальний процес, criminal process, уголовный процесс

Бібліографічний опис

Літвінова, О. В. Особливості забезпечення цивільного позову у кримінальному процесі / О. В. Літвінова // Право і безпека. - 2010. - № 5 (37). - С. 208-211.