Основи економічної теорії та судової бухгалтерії : навчальний посібник

Abstract
Навчальний посібник призначається для забезпечення викладання інтегрованого курсу «Основи економічної теорії та судової бухгалтерії» й містить два розділи. У першому подано всі основні теми, які традиційно викладаються в дисципліні «Основи економічної теорії», у другому викладено основи судової бухгалтерії. Поряд з теоретичним матеріалом посібник містить методичну частину (питання для самоконтролю, тестові завдання, теми рефератів, словник, список рекомендованої літератури). Для курсантів і студентів юридичних та економічних закладів вищої освіти.
The tutorial is designed to provide an integrated course in Fundamentals of Economic Theory and Forensic Accounting and contains two sections. The first presents all the main topics that are traditionally taught in the discipline "Fundamentals of Economic Theory", the second outlines the basics of forensic accounting. Along with the theoretical material, the guide contains a methodical part (questions for self-control, test tasks, topics of abstracts, vocabulary, list of recommended literature). For саdets and students of law and economic higher education institutions.
Учебное пособие предназначается для обеспечения преподавания интегрированного курса «Основы экономической теории и судебной бухгалтерии» и содержит два раздела. В первом представлены все основные темы, которые традиционно излагаются в дисциплине «Основы экономической теории», во втором изложены основы судебной бухгалтерии. Наряду с теоретическим материалом пособие содержит методическую часть (вопросы для самоконтроля, тестовые задания, темы рефератов, словарь, список рекомендуемой литературы). Для курсантов и студентов юридических и экономических высших учебных заведений.
Description
Основи економічної теорії та судової бухгалтерії : навч. посіб. / Т. Ф. Ларіна, Н. В. Павленко, С. О. Ткаченко В. А. Фурса ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 328 с. – ISBN 978-966-610-238-9.
Keywords
Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Навчальні видання. Educational edition. Учебные издания, Україна. Ukraine. Украина, економічна теорія, економічні системи, власність, економічні відносини, право власності, суспільне виробництво, товар, гроші, ринок, ринок товарів та ресурсів, підприємство, фірма, національна економіка, макроекономічні показники, економічний цикл, макроекономічна рівновага, інфляція, безробіття, грошово-кредитна система, фінансова система держави, бюджетна система України, податкова система України, державне регулювання економіки, економічна політика, світове господарство, судова бухгалтерія, бухгалтерський облік, бухгалтерські документи, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, досудове розслідування, спеціальні бухгалтерські знання, використання спеціальних знань, спеціаліст-бухгалтер, судово-бухгалтерська експертиза, экономическая теория, экономические системы, собственность, экономические отношения, право собственности, общественное производство, деньги, рынок, рынок товаров и ресурсов, предприятие, фирма, национальная экономика, макроэкономические показатели, экономический цикл, макроэкономическое равновесие, инфляция, безработица, денежно-кредитная система, финансовая система государства, бюджетная система Украины, налоговая система Украины, государственное регулирование экономики, экономическая политика, мировое хозяйство, судебная бухгалтерия, бухгалтерский учет, бухгалтерские документы, досудебное расследование, специальные бухгалтерские знания, использование специальных знаний, специалист-бухгалтер, судебно-бухгалтерская экспертиза, economic theory, economic systems, property, economic relations, property right, money, market, market for goods and resources, enterprise, National economy, macroeconomic indicators, inflation, monetary system, financial system of the state, budget system of Ukraine, tax system of Ukraine, economic policy, pre-trial investigation, special accounting knowledge, specialized knowledge
Citation
Основи економічної теорії та судової бухгалтерії : навч. посіб. / Т.Ф. Ларіна, Н.В. Павленко, С.О. Ткаченко В.А. Фурса ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 328 с.