Проблема булінгу в сучасному суспільстві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.). — Харків, 2019. - С. 285 - 288

Анотація

Розглянуто поняття «булінг», описані його ознаки та види. Розглянуто визначенняпонять «жертва булінгу» та «кривдник». Висвітлено види відповідальності за заскоєння булінгу згідно чинного законодавства.
The concept of "bullying" is considered, its signs and types are described. The definition of the concepts of "victim of bullying" and "offender" is considered. The types of responsibility for bullying in accordance with the current legislation are reflected.
Рассмотрено понятие «буллинг», описаны его признаки и виды. Рассмотрено определение понятий «жертва буллинга» и «обидчик». Отражены виды ответственности за совершение буллинга согласно действующему законодательству.

Опис

Макарова О. П. Проблема булінгу в сучасному суспільстві / О. П. Макарова, Л. О. Радіонова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2019. — С. 285 — 288.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, булінг, жертва булінгу, відповідальність за булінг, буллинг, жертва буллинга, ответственность за буллинг, bullying, bullying victim, responsibility for bullying

Бібліографічний опис