До питання про характеристику адміністративно-процесуальної діяльності

Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 169-173

Анотація

Надана загальна характеристика адміністративно-процесуальної діяльності. Розглянуто, що сфера адміністративного процесу являє собою ту сторону суспільних відносин, що найбільшою мірою забезпечує реальні взаємини особи й держави. Предоставлена общая характеристика административно-процессуальной деятельности. Рассмотрено, что сфера административного процесса представляет собой ту сторону общественных отношений, что в наибольшей степени обеспечивает реальные взаимоотношения личности и государства. The general characteristic of administrative procedure activity is provided. It is considered that the scope of the administrative process is that side of social relations that provides the greatest degree of real relationship between the individual and the state.

Опис

Агєєв, О. В. До питання про характеристику адміністративно-процесуальної діяльності / О. В. Агєєв // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 169-173

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, процесуальні норми, процессуальные нормы, procedural rules, адміністративна відповідальність, административная ответственность, administrative responsibility

Бібліографічний опис