Вісник Кримінологічної Асоціації України, 2022, № 2 (27)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Статті збірника висвітлюють широке коло наукових кримінологічних і кримінально-правових питань, актуальних проблем боротьби зі злочинністю, вдосконалення національного кримінального законодавства, правового регулювання, інформаційно-аналітичного й організаційно-управлінського забезпечення протидії злочинності в Україні тощо. Для науковців, правоохоронців-практиків, здобувачів, ад’юнктів, аспірантів, слухачів, курсантів та студентів, а також усіх, хто цікавиться проблемами реформування кримінальної юстиції.
The articles of the collection cover a wide range of scientific criminological and criminal law issues, current issues in the fight against crime, improvement national criminal law, legal regulation, information-analytical and organizational-managerial support of crime prevention in Ukraine, etc. For scientists, law enforcement practitioners, applicants, associate professors, graduate students, students, cadets and students, as well as all those interested in the problems of criminal justice reform.
Статьи сборника освещают широкий круг научных криминологических и уголовно-правовых вопросов, актуальных проблем борьбы с преступностью, совершенствование национального уголовного законодательства, правового регулирования, информационно-аналитического и организационно-управленческого обеспечения противодействия преступности в Украине. Для ученых, правоохранителей-практиков, соискателей, адъюнктов, аспирантов, слушателей, курсантов и студентов, а также всех, кто интересуется проблемами реформирования уголовной юстиции.

Опис

Вісник Кримінологічної Асоціації України: зб. наук. пр. / Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кримінолог. асоц. України; голов. ред. О. М. Бандурка. - Харків: ХНУВС, 2022. - № 2 (27). - 188 с. - ISSN 2304-4756.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Вісник Кримінологічної Асоціації України, Україна. Ukraine. Украина, науковий журнал, протидія злочинності, злочин, противодействие преступности, crime prevention, crime

Бібліографічний опис