Іноземна мова професійного спрямування як засіб досягнення професійної реалізації майбутніх правоохоронців

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.). - Харків : ХНУВС, 2020. – С. 504-507

Анотація

Схарактеризовано методи викладання іноземної мови, їх переваги. Розглянуто критерії відбору фахових текстів та компоненти структури професійної мовно-комунікативної компетентності правоохоронця.
Methods of teaching a foreign language are characterized. The criteria for the selection of professional texts and the components of the structure of the professional cultural and communicative competence of the future law enforcement officer are considered.
Охарактеризованы методы преподавания иностранного языка, их преимущества. Рассмотрены критерии отбора профессиональных текстов и компоненты структуры профессиональной культурно-коммуникативной компетентности будущего правоохранителя.

Опис

Филипська, В. І. Іноземна мова професійного спрямування як засіб досягнення професійної реалізації майбутніх правоохоронців / В. І. Филипська // Шлях успіху і перспективи розвитку (до 26 річниці заснування Харківського національного університету внутрішніх справ) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20 листоп. 2020 р.) / [редкол.: Д. В. Швець (голова), О. М. Бандурка, С. М. Гусаров та ін.] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : ХНУВС, 2020. – С. 504-507. 

Ключові слова

іноземна мова професійного спрямування, професійна реалізація, foreign language of professional orientation, майбутні правоохоронці, иностранный язык профессиональной направленности, professional realization, future law enforcement officers, профессиональная реализация, будущие правоохранители, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, вивчення іноземних мов, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина

Бібліографічний опис