Концепція державного управління у сфері охорони громадського порядку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 258-265

Анотація

Акцентована увага на необхідності комплексного дослідження ролі та місця держави у процесах, що відбуваються у сфері охорони громадського порядку, з урахуванням усвідомлення оновленого змісту зазначеної сфери, сучасних тенденцій розбудови української державності, а також подальшого становлення громадського суспільства в Україні. Акцентировано внимание на необходимости комплексного исследования роли и места государства в процессах, происходящих в сфере охраны общественного порядка, на основе осознания обновленного содержания указанной сферы, современных тенденций развития украинской государственности, а также дальнейшего становления гражданского общества в Украине. Attention is focused on the need for a comprehensive study of the role and place of the state in the processes taking place in the field of public order protection, on the basis of awareness of the updated content of this sphere, current trends in the development of Ukrainian statehood, as well as the further development of civil society in Ukraine.

Опис

Білоконь, М. В. Концепція державного управління у сфері охорони громадського порядку / М. В. Білоконь // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 258-265

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, охрона громадського порядку, охрана общественного порядка, policing, управління у сфері охорони громадського порядку, управление в сфере охраны общественного порядка, Public Order Management, громадський порядок, общественный порядок, public order

Бібліографічний опис