До проблеми попередження насильства у сім’ї

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 55-60

Анотація

Зазначено, що високий ступінь зв’язку між сімейним неблагополучиям, сімейним насильством і взагалі злочинністю свідчать про те, шо запобігання насильству в сім'ї є проблемою, яка вимагає уваги держави, правоохоронних органів та соціальних служб. Обґрунтовано актуальність удосконалення законодавчого забезпечення запобігання та протидії домашньому насильству. It is stated that the high degree of connection between domestic unhappiness, domestic violence and crime in general indicates that the prevention of domestic violence is a problem that requires the attention of the state, law enforcement agencies and social services. The urgency of improving the legislative provision to prevent and combat domestic violence is substantiated. Отмечено, что высокая степень связи между семейным неблагополучием, семейным насилием и вообще преступностью свидетельствуют о том, что предотвращение насилия в семье является проблемой, которая требует внимания государства, правоохранительных органов и социальных служб. Обоснована актуальность совершенствования законодательного обеспечения предотвращения и противодействия домашнему насилию.

Опис

Возна, Т. І. До проблеми попередження насильства у сім’ї / Т. І. Возна // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 55-60.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінологія. Criminology. Криминология, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies, насильство в сім’ї, насилие в семье, domestic violence, попередження насильства в сім’ї, предупреждение насилия в семье, prevention of domestic violence, домашнє насильство, домашнее насилие, законодавство, законодательство, legislation

Бібліографічний опис