Актуальні питання розвитку основних професійно-особистісних якостей майбутніх правоохоронців у фаховій підготовці

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)]. – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 419-423
Abstract
Зазначено, що фізична підготовка в наш час перетворилася в складне, багатофункціональне явище військового навчання. Система фізичної підготовки являє собою сукупність ідеологічних, наукових, педагогічних, організаційно-управлінських основ, специфічних засобів і методів, матеріально-економічних умов, які використовуються з метою забезпечення виконання вимог готовності підрозділів внутрішніх справ.
It is noted that physical training nowadays has turned into a complex, multifunctional phenomenon of military training. The system of physical training is a set of ideological, scientific, pedagogical, organizational and management foundations, specific means and methods, material and economic conditions, which are used to ensure compliance with the requirements of the readiness of internal affairs units.
Отмечено, что физическая подготовка в настоящее время превратилась в сложное, многофункциональное явление военного обучения. Система физической подготовки представляет собой совокупность идеологических, научных, педагогических, организационно-управленческих основ, специфических средств и методов, материально-экономических условий, используемых для обеспечения выполнения требований готовности подразделений внутренних дел.
Description
Keywords
професійна підготовка, professional training, профессиональная подготовка, фізична підготовка, спеціальна фізична підготовка, special physical training, специальная физическая подготовка, фізичні якості, physical qualities, физические качества, готовність, readiness, готовность
Citation
Мартиненко, О. М. Актуальні питання розвитку основних професійно-особистісних якостей майбутніх правоохоронців у фаховій підготовці / Мартиненко О. М., Іванченко О. М. // Підготовка правоохоронців в системі МВС України в умовах воєнного стану : зб. наук. пр. [конф. (м. Харків, 26 трав. 2023 р.)] / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Каф. тактич. та спец. фіз. підгот. ф-ту № 3, Наук. парк «Наука та безпека». – Вінниця : ХНУВС, 2023. – С. 419-423.