Системний підхід до удосконалення нормативного забезпечення управління в органах внутрішніх справ

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 136-143

Анотація

Головне завдання управлінської діяльності полягає в тому, щоб підібрати виконавців з необхідними трудовими навичками і кваліфікаційним розвитком, об’єднати їх на спільні узгоджені дії, визначити для них загальні цілі, для досягнення яких наділити відповідними правами і обов'язками, створити раціональну організаційну структуру і забезпечити її діяльність необхідними технічними і правовими умовами. Главная задача управленческой деятельности заключается в том, чтобы подобрать исполнителей с необходимыми трудовыми навыками и квалификационным развитием, объединить их на совместные согласованные действия, определить для них общие цели, для достижения которых наделить соответствующими правами и обязанностями, создать рациональную организационную структуру и обеспечить ее деятельность необходимыми техническими и правовыми условиями. The main task of managerial activity is to select performers with the necessary labor skills and qualification development, to combine them into joint concerted actions, to define common goals for them, to achieve which they will endow with the relevant rights and responsibilities, create a rational organizational structure and provide its activities with the necessary technical and legal conditions.

Опис

Лукаш, С. С. Системний підхід до удосконалення нормативного забезпечення управління в органах внутрішніх справ / С. С. Лукаш // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 136-143

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, управління в органах внутрішніх справ, управление в органах внутренних дел, management in internal affairs bodies, нормативне забезпечення, нормативное обеспечение, regulatory support, удосконалення системи управління, совершенствование системы управления, management system improvement, управлінська діяльність, управленческая деятельность, management activity

Бібліографічний опис