Екстремальна підготовка – необхідний елемент формування правоохоронця-професіонала

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.). – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 192-193
Abstract
Проаналізовано складові екстремальної підготовки правоохоронця-професіонала та визначено доцільність її впровадження в період навчання у виші. Наголошено, що здійснення кваліфікованої підготовки правоохоронців до вирішення різноманітних екстремальних ситуацій повинно стати одним із напрямків формування професіоналів-правоохоронців.
The components of the extreme training of a professional law enforcement officer were analyzed and the expediency of its implementation during the period of higher education was determined. It was emphasized that the implementation of qualified training of law enforcement officers to solve various extreme situations should become one of the directions of formation of law enforcement professionals.
Проанализированы составляющие экстремальной подготовки правоохранителя-профессионала и определена целесообразность ее внедрения в период обучения в вузе. Отмечено, что осуществление квалифицированной подготовки стражей порядка к решению разнообразных экстремальных ситуаций должно стать одним из направлений формирования профессионалов-правоохранителей.
Description
Мілорадова, Н. Е. Екстремальна підготовка – необхідний елемент формування правоохоронця-професіонала / Наталя Едуардівна Мілорадова, Вікторія В’ячеславівна Доценко // Особистість, суспільство, закон: психологічні проблеми та шляхи їх розв’язання: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. С. П. Бочарової (м. Харків, 30 берез. 2017 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. Справ; Ін-т психології ім. Г. С. Костюка Нац. акад. пед. наук України; Консультативна місія Європейського Союзу в Україні. – Харків: ХНУВС, 2017. – С. 192-193.
Keywords
Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, правоохоронці, law enforcement officers, правоохранители, екстремальна підготовка, extreme training, экстремальная подготовка, екстремальні ситуації, extreme situations, экстремальные ситуации
Citation