Ціннісно-смислова сфера учасників бойових дій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 298-300

Анотація

Наголошено, що досвід участі в бойових діях зумовлює зміну ціннісної сфери учасників бойових дій, їх життєвих смислів, трансформацію вже сформованої системи цінностей, актуалізує комплекс специфічних потреб. Реструктуризація ціннісно-смислової сфери може мати як конструктивний, так і деструктивний розвиток. Конструктивний розвиток формує адаптивність до екстремальних умов несення служби та є причиною посттравматичного зростання. Деструктивний розвиток формує дезадаптивність учасників бойових дій, є причиною психофізіологічних порушень та втрати сенсів.
It is emphasized that the experience of participating in hostilities leads to a change in the value sphere of the participants in hostilities, their life meanings, the transformation of the already formed value system, actualizes a complex of specific needs. Restructuring of the value-meaning sphere can have both constructive and destructive development. Constructive development forms adaptability to extreme conditions of service and is the cause of post-traumatic growth. Destructive development forms the maladjustment of combatants actions are the cause of psychophysiological disorders and loss of meaning.
Отмечено, что опыт участия в боевых действиях приводит к изменению ценностной сферы участников боевых действий, их жизненных смыслов, трансформации уже сложившейся системы ценностей, актуализирует комплекс специфических потребностей. Реструктуризация ценностно-смысловой сферы может иметь как конструктивное, так и деструктивное развитие. Конструктивное развитие формирует адаптивность к экстремальным условиям несения службы и является причиной посттравматического роста. Деструктивное развитие формирует дезадаптивность участников боевых действий, являющихся причиной психофизиологических нарушений и потери смыслов.

Опис

Ключові слова

учасники бойових дій, ціннісно-смислова сфера, адаптивність, дезадаптивність поведінки, participants in hostilities, value-meaning sphere, adaptability, maladaptability of behavior, участники боевых действий, ценностно-смысловая сфера, адаптивность, дезадаптивность поведения

Бібліографічний опис

Гудкова, А. В. Ціннісно-смислова сфера учасників бойових дій / Гудкова Анастасія Віталіївна // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 298-300.